" />


Disclaimer | ZO.nl

Welkom bij ZO.nl

Omdat sommige dingen best online kunnen
Wij trachten je met deze site zo goed mogelijk te ondersteunen, maar onze adviseurs zijn je natuurlijk graag van dienst in een persoonlijk gesprek als je/jullie daar behoefte aan hebt/hebben.

Bel dan tijdens kantooruren naar 015-2154343
Disclaimer

De op of via deze internetsite en folders van ZO.nl aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel ZO.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ZO.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

ZO.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

ZO.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer ZO.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ZO.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ZO.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ZO.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
ZO.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZO.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZO.nl is het niet toegestaan links naar de site van ZO.nl aan te bieden.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan ZO.nl zendt, is niet gegarandeerd. ZO.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ZO.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ZO.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ZO.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of ZO.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ZO.nl of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ZO.nl

Execution Only
*) U kunt via onze website allerlei offertes voor (schade)verzekering(en) aanvragen, en daarna desgewenst ook polissen schriftelijk en/of online afsluiten. De aanvraag komt dat tot stand op basis van Execution Only (**).

(**) Execution Only is bedoeld voor de klant, die al precies weet wat hij of zij wil hebben zonder uitgebreid adviestraject. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van de (schade)verzekering(en).

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
ZO.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.